Oferta

X-WAVE –
terapia falami
akustycznymi,
drenaż limfatyczny i 
usuwanie cellulitu

  • 1 partia ciała: 250zł
  • 2 partie ciała: 350zł
  • 3 partie ciała: 450zł

X-WAVE – TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI, DRENAŻ LIMFATYCZNY I USUWANIE CELLULITU

X-Wave niweluje cel­lulit na tak trud­nych par­ti­ach ciała, jak uda i pośladki. Skóra pod­dana zabiegowi staje się gład­sza, jędrna i bardziej sprężysta, a cel­lulit i miejs­cowe niedoskon­ałości są likwidowane.

Pon­adto napię­cie skóry ulega poprawie, niweluje efekt “cięż­kich nóg” i obrzęki poprzez usprawnie­nie przepływu limfy, a tym samym umożli­wia pozby­cie się toksyn z orga­nizmu. X-Wave rozbija komórki tłuszc­zowe także na mięk­kich tkankach, takich jak brzuch czy talia.

Urządze­nie wyposażone jest głow­ice Shock­Wave. Shock­Wave to fale dźwiękowe o wzras­ta­ją­cym ciśnie­niu. Moc ShockWave warto uzu­pełnić ultra­dźwiękami, które wpraw­ia­jąc w drga­nia błony komórek tłuszc­zowych powodują ich roz­puszcze­nie. Tak uwol­niony tłuszcz jest naty­ch­mi­as­towo elim­i­nowany z orga­nizmu poprzez nat­u­ralne pro­cesy metaboliczne.

Pod­czas zabiegu usuwa­nia cel­lulitu odczu­cia związane z odd­zi­ały­waniem fal akusty­cznych można porów­nać do niezbyt moc­nych uderzeń. Zabieg nie wywołuje jed­nak poczu­cia głęb­szego dyskomfortu.

X-Wave to tzw. “zabieg lun­chowy” – po jego przeprowadze­niu można od razu wró­cić do nor­mal­nej akty­wności. Po każdym zabiegu zale­cany jest ręczny drenaż lim­faty­czny ciała, który wspo­maga wydalanie z orga­nizmu rozbitych komórek tłuszczowych.

Zabieg pozwala na osiąg­nię­cie dobrych efek­tów już po kilku sesjach. To jak długo utrzy­mają się efekty zabiegu jest kwestią indy­wid­u­alną i zależy między innymi od takich czyn­ników, jak dieta, akty­wność fizy­czna, czy wiek pacjenta.

Zabieg jest całkowicie bez­pieczny, potwierd­zone bada­ni­ami klin­icznymi oraz cer­ty­fikatem CE. O sposo­bie przy­go­towa­nia do zabiegu i ewen­tu­al­nych przeciwwskazaniach, każ­do­ra­zowo poin­for­mują Cię nasi specjaliści.

Zalecana ilość sesji zabiegowych: 6- 12 zabiegów