EXILIS® ELITE INTIMA –
Ginekologia Estetyczna

  • Cena: 500zł jeden zabieg/ 1600zł seria czterech zabiegów

EXILIS® ELITE INTIMA – GINEKOLOGIA ESTETYCZNA

EXILIS ELITE INTIMA – UJĘDRNIENIE I OBKURCZANIE WARG SROMOWYCH

EXILIS ELITE INTIMA to przeło­mowy, niein­wazyjny sys­tem ginekologii estetycznej przewidziany do przeprowadza­nia niechirur­gicznego obkur­cza­nia warg sro­mowych oraz do zwięk­szenia satys­fakcji seksualnej.

Ginekologia estetyczna EXILIS ELITE INTIMA ofer­uje podobne lub lep­sze wyniki niż te osią­gane dzięki labio­plas­tyce – bez bólu, bez rekon­wales­cencji oraz bez dyskom­fortu pac­jen­tek. Efekt opiera się na nat­u­ral­nej reakcji orga­nizmu zwanej remodelowaniem kola­genu. Pro­ces ten jest wywoły­wany przez ter­miczne pobudze­nie fibrob­lastów, zarówno w struk­tu­rach pod­skórnych, jak i skórnych. Po podrażnie­niu fibrob­lasty zaczy­nają nad­pro­dukcję włókien kolagenowych.

Pro­ces prowadzi do zwięk­szenia elasty­czności tkanek warg sro­mowych, a także powoduje kur­cze­nie się i remodelowanie warg sro­mowych. Miejs­cowe roz­grzanie wejś­cia do pochwy pomaga zwięk­szyć przepływ krwi i pobudzić uner­wione tkanki, co jeszcze bardziej wzmaga dłu­goter­mi­nową satys­fakcję sek­su­alną pacjentek.

ALTERNATYWA DLA CHIRURGII ESTETYCZNEJ

Jako jedyny aparat w ginekologii estetycznej tego rodzaju, EXILIS ELITE INTIMA ofer­uje niein­wazyjną alter­natywę wszys­tkim tym pac­jen­tkom, które nie chcą pod­dawać się inwazyjnemu zabiegowi labio­plas­tyki. Labio­plas­tyka jest zabiegiem chirurgii este­ty­cznej, który powoduje zmniejsze­nie wielkości lub zmi­anę ksz­tałtu warg sro­mowych więk­szych i warg sro­mowych mniejszych. Lecze­nie z zas­tosowaniem Pro­tégé posi­ada wiele korzyści spraw­ia­ją­cych, że ma ono sporą przewagę nad inwazyjną labio­plas­tyką: lecze­nie EXILIS ELITE INTIMA nigdy nie łączy się z bólem ani dyskom­fortem, a także poprawia satys­fakcję seksualną.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU

Z zabiegu ginekologii estetycznejEXILIS ELITE INTIMA nie każda z Pań będzie mogła skorzystać. Główne przeciwwskazania do wykonania zabiegu to:

  • ciąża,
  • karmienie piersią,
  • miesiączka,
  • nowotwór,
  • uszkodzenia skóry w obrębie okolic intymnych,
  • infekcja okolic intymnych.

Zalecana ilość sesji zabiegowych

4 – 6. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów zabieg należy powtarzać co 14 dni.