Mezoterapia skóry głowy

Mezoterapia skóry głowy

Biore­wital­iza­cja skóry głowy — sposób na wypada­jące włosy

Zabieg ten poleca się osobom z prob­le­mem wypada­nia włosów i łysie­niem, a także jako pro­fi­lak­tyka tych dolegli­wości. Utrata włosów dotyka zarówno mężczyzn jak i kobi­ety. Kobi­ety reagują jed­nak zazwyczaj szy­b­ciej na wypadanie włosów niż mężczyźni i dlat­ego częś­ciej i wcześniej zwracają się z tym prob­le­mem do lekarza. Różnica wynika być może z faktu, iż kobi­ety przy­wiązują do włosów więk­szą wagę i sil­niejsze emocje niż mężczyźni.

Wskazaniem do zas­tosowa­nia mezoter­apii jest wypadanie włosów na skutek ubo­giej diety, słabego krąże­nia, zmian hor­mon­al­nych, ciąży, lak­tacji oraz stresu. Bardzo dobre rezul­taty obser­wuje się w lecze­niu łysienia androgenowego (typu męskiego) oraz łysienia plack­owa­t­ego i rozlanego.

Bardzo ważne są prze­ci­wwskaza­nia do tego typu ter­apii. Mezoter­apii nie wolno wykony­wać u kobiet ciężarnych, matek karmią­cych, u kobiet w cza­sie men­stru­acji, u chorych na raka oraz u osób przyj­mu­ją­cych leki prze­ci­wza­krzepowe. Prze­ci­wwskazaniem jest również cukrzyca (niewyrów­nana), stany zapalne na skórze, aler­gia oraz źle toleru­jąca injekcje skóra.

Zabieg polega na powierz­chownym ostrzyki­wa­niu skóry głowy przy uży­ciu sub­stancji pobudza­ją­cych wzrost i zapo­b­ie­ga­ją­cych wypada­niu włosów takich jak dekspan­tenol, minoksy­dyl, oli­goele­menty, krzemionka organ­iczna, kwas hialuronowy, wit­a­miny lub leki prze­ci­wza­palne. Skład­niki te są dobier­ane indy­wid­u­al­nie dla każdego klienta.

Efek­tem zabiegu jest zahamowanie wypada­nia włosów, często uzyskany widoczny odrost łysiny.

Hair­care jest preparatem stwor­zonym spec­jal­nie do prob­lemów skóry owło­sionej głowy. Łączy w sobie dzi­ałanie odży­w­cze i inten­sy­wną sty­mu­lację mieszków włosowych. Doskonale zbi­lan­sowane połącze­nie aminok­wasów, wit­a­min z grupy B oraz cynku sprawia, że włosy są bardziej pobud­zone do wzrostu jed­nocześnie odzysku­jąc ich nat­u­ralny blask. Preparat chroni włosy i zapo­b­iega ich wypadaniu.

Jakie zas­tosowanie?

To pier­wszy pro­dukt przez­nac­zony do leczenia prob­lemów naczyń włoskowatych.

Dla jakich pacjentów?

- w przy­padku utraty włosów: utrata pro­gresy­wna (hor­mon­alna i/lub dziedz­iczna) lub reak­cyjnych związanych ze stre­sem, zmęcze­niem, ciążą.
– w przy­padku włosów osłabionych, zmęc­zonych: brak połysku, odwod­nie­nie struk­tury, skar­lały wzrost
– w przy­padku włosów tłustych

Dzi­ałanie:

- rewital­iza­cja tore­bki włosowej. Argin­ina, glu­t­a­m­ina, gli­cyna i orni­tyna są niezbędne przy metab­o­lizmie komórek jak również jak ich pro­lif­er­acja. W wyniku mikro nakłuć tych skład­ników odży­w­czych do naczyń włoskowatych wzmac­nia korzeń i uzyskuje się mocny włos.
– wzmoc­nie­nie i ochrona struk­tury naczyń włoskowatych. Cys­teina oraz cynk, dwa główne skład­niki ker­atyny, które tworzą naczynie włoskowate, są stosowane aby włos wyglą­dał zdrowiej i lep­iej.
– sty­mu­lacja wzrostu. Grupa wit­a­min B wzmac­nia tore­bkę włosową.
– Zmniejsze­nie utraty włosów. Bez względu na to czy jest ona pochodzenia andro­genicznego (typer seb­or­rhoea) lub egzo­genna.
– odży­wanie i nawad­ni­anie skóry głowy. Odgrywa to również bardzo istotną rolę w syn­tezie istot­nych kwasów tłuszc­zowych, które odży­wiają i zabez­pieczają przed wysuszaniem tkanki otacza­jącej tore­bkę włosową, i przed pojaw­ie­niem się łupieżu.

Częs­totli­wość kuracji:

W zależności od kondy­cji skóry śred­nio zaleca się przeprowadze­nie 5–6 sesji w odstę­pach 10–14 dni. Następ­nie sesja przy­pom­i­na­jąca 1 raz na 3–6 miesięcy.

Zalece­nia po zabiegu:

Należy unikać promieni słonecznych i UV oraz sauny.

Widoczne rezul­taty:

Hair­care łączy w sobie naw­ilżanie, odży­wianie i sty­mu­lowanie ele­men­tów wyma­ganych do udoskonale­nia struk­tury włosa, sty­mu­lowanie ponownego wzrostu oraz spowol­nie­nie utraty włosów. Chroni przed ponownym pojaw­ie­niem się łupieżu, ponieważ odbu­dowuje spoiwo międzykomórkowe oraz pełni funkcję ochronną skóry głowy. Połysku­jąc z siłą i wital­noś­cią, włos odzyskuje miękkość i gęstość.