Nasza pełna oferta

Nasza pełna oferta

Zachę­camy do zapoz­na­nia się z naszą ofertą zabiegową, gdzie każdy z Państwa odna­jdzie coś dla siebie. Duży wybór pro­ponowanych usług salonu kos­me­ty­cznego Medicor to luk­sus i wygoda, wynika­jące z możli­wości pod­da­nia się kilku zabiegom w jed­nym miejscu. Mag­iczna atmos­fera naszego gabi­netu kos­me­ty­cznego sprawi, że każdy zdoła się u nas odprężyć i zad­bać o swoje nat­u­ralne pię­kno. Dla Państwa wygody zamieszczamy szczegółową listę naszych propozy­cji z zakresu pro­fesjon­al­nej der­ma­tologii oraz kos­me­tyki i medy­cyny estetycznej.

Zapraszamy do naszego salonu kos­me­ty­cznego w samym cen­trum Krakowa!