facebook

ZABIEGI

Dogodne finansowanie:

zabiegi na raty

Mikrodermabrazja korundowa

Mikro­der­mabrazja medy­czna Accela Fuze

Jedną z tech­nik usuwa­nia zmian chorobowych i defek­tów kos­me­ty­cznych jest mikro­der­mabrazja, zal­iczana jest ona do tech­nik małoin­wazyjnych, a uzyski­wane efekty klin­iczne zachę­cają do sze­rok­iego jej stosowa­nia. Metoda ta polega na kon­trolowanym, mechan­icznym złuszcza­niu naskórka i skóry właś­ci­wej, aż do osiąg­nię­cia zaplanowanej głębokości.

Wskaza­ni­ami do mikro­der­mabrazji medy­cznej wykony­wanej w naszym Cen­trum nowa­torskim urządze­niem Acce­la­Fuze są: odmi­ana zaskórnikowa trądziku pospo­litego, zapale­nie łojo­tokowe skóry, posz­er­zone ujś­cia gruc­zołów łojowych, rogowace­nie okołomieszkowe, prze­rosłe i zanikowe blizny potrądzikowe, prze­bar­wienia i inne zmi­any wywołane fotostarzeniem.

Po zabiegu mikro­der­mabrazji, w zależności od indy­wid­u­al­nych wskazań możemy przy pomocy tego samego urządzenia wykonać mezoter­apię bezigłową, wyko­rzys­tu­jąc rozt­wory takich sub­stancji akty­wnych jak kwas kojowy, w celu roz­jaśnienia skóry, sty­mu­lu­jące pep­ty­dowe czyn­niki wzrostu, w celu regen­er­acji kola­genu i spłyce­nia zmarszczek, botan­iczne sub­stancje antyoksy­da­cyjne, w celu opty­mal­nego naw­ilże­nia skóry.

 

Efek­tem koń­cowym zabiegu mikro­der­mabrazji jest:

  • poprawa jakości skóry,
  • poprawa jej elastyczności,
  • zmniejsze­nie rozsz­er­zonych porów skórnych,
  • spłyce­nie powierz­chowne zmarszczek,
  • usunię­cie prze­bar­wień posłonecznych,
  • zmniejsze­nie łojo­toku skóry.

MEDICOR - Klinika Dermatologii Estetycznej i Laseroterapii

ul. Rakowicka 6/5
31-510 Kraków

Formularz kontaktowy