Medycyna estetyczna

Medycyna estetyczna

Poczekalnie w Gabinecie Medicor

Bez­op­er­a­cyjne metody odmładza­nia skóry, szy­bkie i skuteczne efekty, ide­alna syl­wetka bez wyrzeczeń to marze­nie każdej kobiety.

Mezoter­apia, wypeł­ni­acz a może peel­ing chemiczny? Na to pytanie odpowie wysoce wyk­wal­i­fikowany per­sonel medy­czny. Kom­plek­sowe i indy­wid­u­alne pro­gramy medy­cyny este­ty­cznej wspier­ane są zab­ie­gami z wyko­rzys­taniem fal radiowych, ultra­dźwięków i laserów.

Ofer­u­jąc coś więcej niż trady­cyjną pielę­gnację twarzy i ciała, zapraszamy do odkrycia wyjątkowych i skutecznych zabiegów, np.:

Zabieg wypeł­ni­a­nia zmarszczek kwasem hialuronowym, który wstrzyknięty w dno zmarszczki, powoduje jej wypch­nię­cie, a w efek­cie jej spłyce­nia lub całkowite usunię­cie. Zabiegi z uży­ciem botoksu.

Wypeł­ni­acze stosowane w tego typu zab­ie­gach dają możli­wość korekcji bruzd nosowo-wargowych, opadających/opadniętych kącików ust, redukcji zmarszczek okol­icy oczu i między­br­wiowych, oraz mod­elują i pow­ięk­szają usta.

Z pomocą wypeł­ni­acza można pon­adto fan­tasty­cznie kory­gować różnego typu blizny, znamiona, zmi­any w twarzy spowodowane pro­ce­sem starzenia lub urazami. Szczegól­nie dobrze sprawdza się w korekcji: zmarszczek okołoust­nych, spoideł war­gowych, kurzych łapek, zmarszczek czołowych.

Wyposarzenie salonu Medicor

Jedną z tech­nik usuwa­nia zmian chorobowych i defek­tów kos­me­ty­cznych jest mikro­der­mabrazja, zal­iczana jest ona do tech­nik małoin­wazyjnych, a uzyski­wane efekty klin­iczne zachę­cają do sze­rok­iego jej stosowa­nia. Metoda ta polega na kon­trolowanym, mechan­icznym złuszcza­niu naskórka i skóry właś­ci­wej, aż do osiąg­nię­cia zaplanowanej głębokości. Jest to jeden z najm­niej inwazyjnych i najlep­szych zabiegów nowoczes­nej medy­cyny estetycznej.

Sculp­tra jest to nowoczesny i rewolucyjny w dzi­ała­niu zabieg, który daje efekty zbliżone do liftingu twarzy, z tymże nie wymaga inwazji oper­a­cyjnej. Sto­suje się go głównie w 2 typach prob­lemów: lik­widacji zmarszczek oraz poprawy owalu twarzy. Zabieg jest zupełnie bez­pieczny i daje zaskaku­jące efekty. Dzi­ała jak implant do wypeł­ni­a­nia zmarszczek na bazie kwasu polim­lekowego (cząsteczka nat­u­ral­nie wys­tępu­jąca w organizmie).